Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Onanie, 4 de santandria 2014. Presente! PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Mèrcuris, su 12 de Santandria 2014 10:20

 

foto M. Sanna

Onanie - Cun d’una manifestatzione fata a sa manera simple, in su borta de die de oe 4 de santandria 2014, s’Amministratzione Comunale de Onanie, at ammentadu sos mortos onaniesos de totas sas gherras, cun sa ponidura de una corona de frores, cun sa benedizione dae banda de su pàrrocu don Sarbadore Goddi a cui at sighidu sa lètura cun commossione manna de sos nùmenes e sambenados de sos mortos, fata dae su sìndigu sa dut.ssa Clara Michelangeli.
Ultres a sos 12 mortos de sa prima Gherra Manna,  tzitados in su monumentu, sunt istados ammentados puru sos mortos de sa segunda Gherra Manna: su sordadu Igìniu Guiso isperdidu dae s’annu 1945 e su Finantzieri Aurèliu Contu mortu in su 1943.

 

 

 
Noragùgume: calendàriu de reperibilidade PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Mèrcuris, su 12 de Santandria 2014 09:13

Noragùgume: s'Amministratzione faghet ischire chi, cun delìbera G.M. n. 8 de su 13.02.2009 est nàschidu su servìtziu de reperibilidade pro s’Ufìtziu de Istadu Tzivile e pro su Servìtziu Necroscòpicu. Sa reperibilidade est assegurada totus sas domìnigas e sas dies de festa, cunforma a custu calendàriu:

iscàrriga su calendàriu

 
ORUNE AMMENTAT SOS MORTOS SUOS IN SAS GHERRAS. PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Mèrcuris, su 12 de Santandria 2014 08:55

foto M. Sanna


Martis 4 de santandria 2014, in su campusantu de sa bidda de Orune, est istada fata una manifestatzione simple pro onorare e ammentare sos mortos de Orune in totus sas gherras cun sa partetzipatzione de sas autoritades militares e tziviles.Su pàrrocu de Orune, don Micheli Muledda at tzelebradu una santa missa in sa cresiedda de campusantu, su Sig. Mario Zagone at lèghidu sa preghiera de su sordadu, a sa presèntzia de sindìgu su dut. Màriu Micheli Deserra e de s’istendardu de su Comunu mantennidu dae s’agente de sa politzia locale Chircheddu Sanna Coccone. A pustis de sa santa missa, su sìndigu Màriu Micheli Deserra, in paris a su Sig. Mario Zagone at postu una corona de frores a su monumentu chi s’agatat in intro a su campusantu, posca su sìndigu at lèghidu sos nùmenes e sos sambenados de sos chentu e duos mortos de Orune, ma at ammentadu chi sa lista est semper creschende, in consideru chi àteros orunesos, cando fiant mòvidos pro sa gherra, non teniant sa residèntzia in sa bidda de Orune. A sa manifestatzione at partetzipadu sos carabineris e zente meda e in prus de totu sas fèminas de sa bidda.

 
Orune: bandu libros iscolàsticos annu 2014/15 PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Mèrcuris, su 12 de Santandria 2014 08:39

S'Amministratzione Comunale de Orune, at publicadu su bandu pro sa fornidura in donu o in parte in donu de sos libros iscolasticos pro s'annu 2014-2015. Sas dimandas cherent presentadas intre de sa die de su 15 de santandria 2014.

iscàrriga su bandu

 
Nùgoro, Museu MAN: inaugurada sa mustra dePissente Satta PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Austinu Sanna Mandamentu I   
Martis, su 11 de Santandria 2014 09:33

 

 

 

 

 

 

 

Pissente Satta

Lieve

07.11 – 07.12.2014

 

Dae su 7 de santandria de su 2014, in sa sala progetos de su museu MAN b’at a èssere sa mustra de Pissente Satta intitulada Lieve. Custa est sa segunda mustra personale chi su museu dedicat a su pintore nugoresu e est realizada in su cuntestu de sas initziativas chi sunt faghende pro sa de sete editziones de Magie d’Inverno, chi est in programma in Nùgoro, in su Mercadu Betzu, fintzas a su 9 de santandria de su 2014.

In intro de sa manifestatzione Magie d'inverno at a èssere intregadu su Prèmiu Montblanc,  unu reconnoschimentu pro s’ingèniu e su talentu  de sa tzitade de Nùgoro, chi cada annu seletzionat e proponet duas personalidades rapresentativas. Sa tzerimònia at a èssere su 7 de santandria a sas chimbe de sero in s’Istitutu Regionale Entnogràficu e a pustis b’at a èssere s’inauguratzione de sa mustra de Pissente Satta in su Museu MAN.

Leghe totu...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 9 di 119