Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Sindia: laboratòriu pro sos pitzinnos in biblioteca PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Lunis, su 24 de Santandria 2014 08:29

Avisu a totus sos pitzinnos de Sindia:
giògia su 20 de santandria comintzant sos laboratòrios, torrat
Franca Becciu cun sos buratinos !!!
Sos mòdulos de iscritzione si ritirant in biblioteca.
Su calendàriu de sos atòbios galu no est istabilidu, su primu
apuntamentu est giògia 20, in biblioteca a sas 4.30 de sero,
fatu fatu s’ant a istabilire paris sas dies.
Bos ispetamus in medas!!!

 
Golòthene:ASSEGNU PRO FAMÌLLIAS PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 20 de Santandria 2014 12:41

Comune de Golothene

Provìntzia de Nùgoro

 

AVISU

ASSEGNU PRO FAMÌLLIAS CUN A SU NESSI TRES FIZOS MINORES. ANNU 2013 (ART.65, COMMA 4, LEZE 448/98)

Si faghet ischire chi in s’Ufìtziu de su servìtziu sotziale sunt disponìbiles sos mòdulos de domanda pro àere s’assegnu familiare (art.65, L.448/98), de nche mandare intro de su 12 de nadale.

 

Rechisidos

 • Èssere residentes in su Comune de Golothene cando si faghet sa domanda;
 • Èssere tzitadinu italianu, tzitadinu de s’Unione Europea residente, no èssere tzitadinu de s’Unione Europea ma bìvere inoghe dae tempus meda, no èssere tzitadinu de s’Unione Europea ma tènnere s’istatus de rifugiadu polìticu o su permissu de residèntzia sussidiària;
 • Sos fizos minores devent èssere residentes in su Comune de Golothene e iscritos a sa matessi ischeda anagràfica de chie faghet domanda, pro totu su tempus chi si leat s’assegnu:
 • S’ISE non devet èssere prus artu de cantu istabilidu dae sa leze, comente inditadu in sa tauledda in suta:

 

n° de persones in famìllia

Balore ISE de non nche passare

coefitziente

4

€ 23.351,08

2.66

5

€ 25.384,91

2.85

6

€ 28.121,76

3.2

7

€ 31.385,88

3.55

8

€ 34.398,93

3.9

9

€ 37.411,98

4.25

10

€ 40.425,03

4.6

 

SOS RECHISIDOS SI DEVENT TÈNNERE  CANDO SI PRESENTAT SA DOMANDA, SINONO SI NCHE BENIT ESCLÙDIDOS,

 

Documentos de presentare paris cun sa domanda:

Leghe totu...
 
Noragùgume: cuntrastu a sa povertade PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 20 de Santandria 2014 12:33

 

COMUNE DE NORAGÙGUME

Provìntzia de Nùgoro

 

SERVÌTZIU SOTZIALE

AVISU PÙBLICU

PROGRAMMA DE CUNTRASTU A SA POBERESA – LÌNIA 2 – CUNTRIBUTOS PRO AZUDARE A PAGARE SOS SERVÌTZIOS ESSENTZIALES

PROGRAMMA 2013 – ANNU 2014

Si faghet ischire a totus sos tzitadinos chi si podent presentare sas domandas de cuntrastu a sa poberesa, lìnia de interventu 2, cuntributos pro azudare a pagare sas ispesas de sos servìtzios essentziales, cunforma a cantu inditadu in sa Deliberatzione Regionale 39/9 de su 26.09.2013 e in su programma comunale de cuntrastu a sa poberesa, aprovadu cun deliberatzione de sa Giunta comunale n.13 de su 4 de martzu 2014.

Su cuntributu benit dadu pro azudare a pagare sas ispesas tentas in su 2013 pro custos servìtzios:

 • Afitu de domo;
 • Bulleta de sa lughe;
 • Bulleta de s’àliga;
 • Riscaldamentu;
 • Gas de coghina;
 • Bulleta de s’abba;
 • Servìtzios e interventos educativos comente: asilu, servìtzios “Primavera”, servìtzios educativos in domo pro baby sitter, semper chi s’interessadu no apat zai leadu àteros cuntributos pùblicos.

 

CHIE PODET LEARE SU CUNTRIBUTU

 • Persones o famìllias cun rèdditu uguale o prus bassu de cussu carculadu cun sa manera de s’ìnditze ISEE, inditadu in sa tabella N°1:

 

Leghe totu...
 
Golothene:Agiornamentu albo de sas persones chi podent fàghere su presidente de sègiu eletorale PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 20 de Santandria 2014 12:25

 

Golothene - Su Sìndigu, bidu chi, gràtzias a s’art.1 de sa L. 21/3/1990, n. 53 est nàschidu, in sa cantzelleria de totus sas cortes de apellu, s’albo de sas persones chi podent fàghere su Presidente de sègiu eletorale;

Bidas sas tzirculares de su Ministèriu de s’Internu – Diretzione Generale de s’Amministratzione tzivile, Diretzione tzentrale pro sos servìtzios eletorales,

Faghet ischire

A totus sos eletores de su Comune chi si nche  cherent iscrìere in s’albo de sos presidentes de sègiu eletorale, chi devent presentare domanda a su Sìndigu intro de su 30 de santandria.

Pro si nch’iscrìere tocat a tènnere su diploma.

Cunforma a cantu inditadu in sos artìculos 38 de su D.P.R. de su 30 de martzu 1957, n° 361, 23 de su D.P.R. de su 16 de maju 1960, n° 570 e 1 de sa leze istitutiva de s’albo, non podet fàghere su Presidente de sègiu:

a)       chie at lòmpidu sos 70 annos;

b)      sos dipendentes de sos Ministèrios de s’Internu, de sas postas e de sos trasportos;

c)       sos militares in servìtziu;

d)      sos dotores provintziales, sos ufitziales sanitàrios e sos dotores de famìllia;

e)      sos segretàrios comunales e sos dipendentes de sos comunes chi devent fàghere servìtziu in sos ufìtzios eletorales comunales;

f)         chie est candidadu a sas eletziones.

 

Sa domanda cheret fata in sos mòdulos apòsitos chi si podent agatare in comune o iscarrigare dae su situ: www.comune.bolotana.nu.it.

Leghe totu...
 
Oroteddi: bulletas de Abbanoa PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Anghelu Canu Mandamentu X   
Martis, su 18 de Santandria 2014 08:26

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 7 di 119