Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Bortigale: presentada de su libru de Bainzu Piliu PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Martis, su 02 de Nadale 2014 08:25

Bortigale - Chenàbura su 5 de nadale in sa Biblioteca Comunale a sas 5.30 de sero b'est sa presentada de su libru de Bainzu Piliu CELLA N. 21, il lungo cammino verso la dignità.
Saludat su Sìndigu Francesco Caggiari.
Presentat sa dott.ssa Rosanna Ortu, docente de Istòria Romana in s’Universidade de Tàtari.
Leturas a incuru de Maria Antonietta Fois, operadora de isportellu de limba sarda.
Presèntziat s’autore Bainzu Piliu chi at a chistionare cun totus sos chi ant leare parte.

 
Macumere: Mustra de su libru 2014 PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Lunis, su 01 de Nadale 2014 11:22

 

 
Lei: novas PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Lunis, su 01 de Nadale 2014 11:52

 
Nùgoro: Museu MAN mustra de Ledda e Zimmerfrei PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Austinu Sanna Mandamentu I   
Giòvia, su 27 de Santandria 2014 09:49

Gavinu Ledda - Zimmerfrei

So sinnos, frores de su sonu

24.10.2014  -  25.01.2015

Su traballu est nàschidu dae un’abboju de su colletivu bolognesu, fatu in su 2006, cun s’iscritore sardu, autore de su romanzu famadu Padre Padrone (1975). Ledda est impignadu dae annos in una chirca personale subra de s’essèntzia de su limbàgiu e, pro more de s’interventu de Zimmerfrei, cumponet unu paesàgiu sonoru in ue sas paràulas pronuntziadas nche pigant sa matessi cunsistèntzia de sas cosas, resonende in unu ispàtziu iscurigadu, che  ogetos materiales chi s’imbenint a pare movende·si in s’iscuru. In sa bisione de Gavinu Ledda sas paràulas pronuntziadas (pietre, cavalla, acqua, guazza, bava e buoi…) sunt comente colores, un’abbecedàriu mìnimu de sinni, colores de sa limba sarda chi su sonu faghet frorire.

Leghe totu...
 
Golothene:novas PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Sara Firinu Mandamentu IX   
Giòvia, su 27 de Santandria 2014 09:01

Dados a sa “Croce Verde” 25 milla euros pro comporare un’ambulàntzia noa:

Sunt istadas aprovadas e publicadas dae s’Assessoradu a s’Igiene e sanidade e dae s’Assistente Sotziale sas graduatòrias provisòrias de sos 16 assòtzios chi ant leadu una parte de su cuntributu de € 500.000 chi sa Regione at dadu pro comporare ambulàntzias e atretzaduras sanitàrias. A sa “Croce Verde” de Golothene, chi at leadu parte a su bandu, sunt istados dados € 25.00 pro comporare un’ambulàntzia.

Est tempus de regòllere olia, aberit su mòlinu:
Incumentzat in custas dies sa regorta de s’olia. S’annada no est istada bona bona, ca a pròidu pagu, ma s’isperu est chi s’olia siat a su nessi bella.Sa Cooperativa “Sardegna Centrale” chi tenet sa sea in localidade Bardosu, faghet ischire a totus sos sòtzios chi, dae chenàbura su 14 de santandria, si podet incumentzare a nche leare s’olia pro sa molidura.Su mòlinu est abertu dae sas tres a sas sete de sero siat chenàbura 14 chi sàbadu 15.Dae domìniga 16 at a abarrare abertu totu sa die manna.

Cursu de inglesu
Est incumentzadu chida passada su cursu de inglesu pro operadores turìsticos, contivizadu dae s’assòtziu “Borghi autentici d’Italia” Su cursu si faghet in domo Senes e durat tres meses.

Leghe totu...
 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 4 di 119