Commo seis inoghe: Home
Benebènnidos a su situ de s'Ufìtziu provintziale
Silanos: abboju pùbblicu cun Abbanoa PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Giòvia, su 04 de Nadale 2014 09:04

Silanos - S'Amministratzione Comunale informat chi su 5 de nadale 2014 a mangianu, a sas 10.30, in s'Auditorium b'at un'atòbiu pùblicu cun sos dirigentes de Abbanoa pro chistionare de sos problemas chi pertocant su servìtziu ìdricu.
http://www.comune.silanus.nu.it/oggetti/443.pdf

 
Macumere: A sa Sarda: presentada de su libru de M. Pinna e A. Tavera PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Mèrcuris, su 03 de Nadale 2014 09:31

 
Adoni: Prendas de Jerru PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   
Mèrcuris, su 03 de Nadale 2014 09:22

XXXX

 
Adoni: Prendas de Vida PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Daniela Masia Mandamentu V   

Ùrtimu agiornamentu Mèrcuris, su 03 de Nadale 2014 09:22
 
Sindia: Agiudu pro sas ispesas fitianas – servìtzios essentziales. PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Mèrcuris, su 03 de Nadale 2014 08:57

Sindia - S'Amm. Comunale informat chi ant istabilidu sos rechisitos pro pòdere otènnere contributos chi agiudant a pagare sos servìtzios essentziales.

Cun sa lìnia de interventu 2 si podent pagare:

  • s’afitu de domo, sa lughe, s’arga, su riscaldamentu, sa bòmbola de su gas de sa coghina, s’abba, s’asilu, su servìtziu primavera, sos servìtzios educativos in domo, sa baby-sitter; sa dimanda la podet fàghere chie no at leadu àteros contributos (l. 431/98, Ore Preziose, Bonus energia etc.)

Pro leare su contributu su ISEE:

  • non nche devet colare sos 4.500,00 € a s’annu, cumprensivu de rèdditos esentes IRPEF, (in sos rèditos esentes IRPEF si devent contare totus sas intradas de sa famìlia, fintzas acumpangiamentu o indennidade de frecuèntzia ECC) su rèdditu podet lòmpere a 5.500,00  € in casos de situatziones particulares e in base a su nùmeru de sos chi sunt in famìlia

  • si devet èssere residentes in sa Comuna de Sindia

  • si devet èssere residentes in Sardigna dae nessi 2 annos

  • si devent àere lòmpidu 18 annos.

Iscadèntzia su 20 de nadale.

Chie est interessadu podet presentare dimanda impreende sos mòdulos chi sunt a disponimentu in s’ufìtziu de sos servìtzios sotziales, in oràriu de abertura o cherende los podet iscarrigare dae su situ de sa Comuna: www.comune.sindia.nu.it Setzione bandos.

Sos rechisitos cumpletos sunt publicados a s’albu pretòriu o fintzas in su situ de sa Comuna – setzione bandos.

 
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>

Pagina 3 di 119