Commo seis inoghe: Home
Silanos: programma pro festare su Nadale PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Antonella Licheri Mandamentu VI   
Giòvia, su 18 de Nadale 2014 08:28

crèsia de Sa Itiri_Silanos_arch.fot. silanesu

Foto: crèsia de Sa Itiri Silanos arch.fotogràficu silanesu

Sa Comuna de Silanos, sa Pro Loco, Borghi Autentici paris cun Comitadu de Santu Laretu e su Coro Polifònicu ant ammaniadu su programma pro festare nadale.
  • Giògia 18 de nadale a sas 10.00 in su Montegranàticu presentada de su progetu "Nati per leggere"
  • Chenàbura 19 de nadale a sas 10.30 in su Montegranàticu festa de Nadale cun sa cumpangia "Brullas"
  • Sàbadu 20 de nadale a sas 22.00 in su Montegranàticu animatzione cun su Comitadu de Santu Laretu
  • Merculis 24 de nadale in s'ACLI Babbu Nadale dat sos regalos a sos pitzinnos ­Comitadu Santu Laretu
  • Sàbadu 27 de nadale a sas 20.00 in sa crèsia de Sant'Antoni cantat su Coro Polifònicu.
  • Domìniga 28 de nadale animatzione cun sa Pro Loco: si giogat a tòmbola
  • Merculis 06 de ghennàrgiu 2015 in a sas 16.30 in Pratza sa Madalena Festa de sa Befana ­ Comitadu de Santu Laretu


Programma in italianu: http://www.comune.silanus.nu.it/oggetti/449.pdf