Commo seis inoghe: Home
ORUNE AMMENTAT SA FIGURA DE GODEVAL DÀVOLI PDF Stampa E-mail
Iscritu dae Màriu Sanna Mandamentu VIII   
Mèrcuris, su 17 de Nadale 2014 13:12

 

S’Amministratzione Comunale de Orune, organizat una chida de manifestatziones pro ammentare sa figura de Godeval Davoli, s’archeòlogu orunesu chi in su 1953 aiat iscobertu sa funtana sacra de “Su Tempiesu” e chi fiat istadu dischente de su babu de s’archeologia sarda Giuanne Lilliu.
Su progetu chi est istadu finantziadu dae sa Regione Autònoma de Sardigna a sos sensos de sa Lege 14/2006 (chi finantziat sas figuras de sas pessonas nòdidas de sas biddas) pertocat sa figura de Godeval Dàvoli fiat istadu ammaniadu dae Giorgi Rusta, s’operadore de s’Ufìtziu Limba Sarda in s’annu 2013.
S’incàrrigu de Operadora de su Progetu est istadu dadu s’orunesa Maria Giuanna Farina, laureada in Benes Culturales cun indiritzu archeològicu in s’Universidade de Milanu.
Su progetu previdit chi sa figura siat presentada a sos iscolanos de sa bidda e duncas in sas dies de mèrcuris 17 e giòbia 18 at a èssere presentadu in sas iscolas mèdias.
Sa die de chenàbura 19 a sas oras 5 a parte de sero, in s’Aula de su Consìgiu Comunale, b’at a èssere su cunvegnu finale a su cale ant a intervènnere su sìndigu de Orune Micheli Deserra, s’Assessore Istevania Gattu e b’ant a èssere sas relatas de Antoni Sanciu de sa Soprintendèntzia de Tàtari e Nùgoro, Maria Gràtzia Porcu, Maria Giuanna Farina, Pipineddu Goddi e Zubanne Pala Mundanu.